1. LIKVIDAČNÍ VYHLÁŠKA REKLAMNÍCH PLACHET V PRAZE

Novela vyhlášky omezuje svobodný trh s inzercí.
V uplynulém roce vydal Magistrát hlavního města novelu vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy (tedy vyhlášky upravující reklamu šířenou na veřejně přístupných místech), jejíž prostřednictvím výrazně rozšiřuje zákaz veřejné reklamy především o reklamní plachty a další formáty. Novela by měla platit od 1. října 2021. Dotkne se několika desítek reklamních plachet v Praze, a přitom na stejných místech zůstanou stát tisíce volně stojících reklamních ploch jako jsou billboardy, bigboardy, city light vitríny, reklamní plochy na sloupech veřejného osvětlení apod., a to nejen v často diskutované památkové rezervaci, ale také v okrajových částech města.

Zcela zásadně a bez odůvodnění rozšířilo hlavní město Praha v nové Vyhlášce památkové zóny a to až do okrajových částí Prahy, kde je moderní zástavba. Pouze účelově zde zakazuje reklamní plachty v místech, kde jsou všechny ostatní billboardy, bigboardy, doublebigboardy a jiné.

Magistrát hlavního města odůvodňuje novelizaci bojem za snížení vizuálního smogu, z tohoto hlediska ovšem působí poněkud polovičatě. Vyhláška totiž omezuje pouze externí subjekty, nikoli samotné městské části či jejich smluvní dodavatele. Na městských pozemcích či majetku tedy i nadále reklamy zůstanou – novela například specificky umožňuje reklamu na vozech MHD. Podobně na tom bude i reklama na zastávkách a obdobných lokalitách.

SČVR zastává názor, že takovým zásahem dochází k zásadnímu narušení hospodářské soutěže a monopolizaci trhu s reklamou v hlavním městě. Pakliže dojde k omezení soukromých subjektů, inzerenti nebudou mít jinou možnost, než platit za inzerci městu. Regulátor tedy v tomto případě zvýhodňuje sám sebe a vyhláškou se zbavuje konkurence.

Sdružení českých firem podnikajících ve venkovní reklamě podnikají další kroky proti této vyhlášce. O postupu i dalším vývoji vás budeme informovat.

VĚŘÍME, ŽE VYHLÁŠKA PLATIT NEBUDE.

2. AKTUALITY

Vyhláška likviduje menší firmy, uvádí občanské hnutí.

9.6.2021
ÚHOS začal šetřit diskriminační vyhlášku.
Ano je to tak. Vyhlášku 26/2005 Sb., začal dle stížnosti SČVR v květnu šetřit ÚOHS. Na náš podnět začal s prošetřováním právě z hlediska porušení Zákona o hospodářské soutěži. Shledal důvodné, že pražský magistrát touto vyhláškou zasahuje do volné soutěže a pod argumentem boje proti vizuálnímu smogu jen selektivně postihuje část reklamního trhu.
Už z tohoto je zřejmé, že vyhláška je účelová a rozhodně nebude v tomto znění od 1. 10. 2021 platit.
Od začátku, ihned po jejím vydání, jsme upozorňovali, že vyhláška je účelová, vydaná potichosti bez jakékoliv koncepce budoucí podoby venkovní reklamy v Praze.
Naopak by naplněním vyhlášky došlo ke zvýhodnění velkých hráčů, kteří mají smlouvy na reklamní plochy na městských pozemcích a majetku. To dokládá i to, že v místech, kde by měly být plachty touto vyhláškou zakázány, město nyní uzavírá smlouvy na nové reklamní plochy. Je tak zcela evidentní, že argument boje s vizuálním smogem je naprosto falešný.

10.3.2021
Radnice Prahy 7 čelí kritice za krajně nevýhodné smlouvy s billboardáři, které s nimi uzavřel starosta Jan Čižinský. Podle organizace Kverulant.org, která na radnici už podala trestní oznámení, jde o jasný důkaz korupce. Čtyři kritizované smlouvy jsou totiž sepsány na dobu neurčitou, lze je vypovědět až po pěti letech (s roční výpovědní lhůtou) a upravují nájmy za billboardy, které jsou v hrubém nepoměru se standardními částkami (konkrétně 160 444 Kč ročně na ul. Bubenecké, 204 372 Kč ročně na ul. Argentinské a 76 000 Kč ročně na ul. Vrbského). Dalším důkazem nekalých praktik je podle organizace dohoda radnice s billboardáři, podle které nebudou pokračovat v soudním sporu o odstranění billboardu na křižovatce ul. Komunardů a Jateční. Reklamní prostor jim tak neprávem zůstane až do konce roku 2021, i přes odlišný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7. Magistrát má očividně pár "oblíbenců", které si hýčká a zbytek jednoduše zlikviduje novelou vyhlášky o venkovní reklamě. Více informací bylo původně na webu kverulant.org, ale protože z něho je investigativní text i reportáž odstraněna, tak vše najdete třeba zde.

25.2.2021
Už to nejsme jen my, společnosti ve venkovní reklamě, ale podivné Vyhlášky si všímají i nezávislé občanské sdružení. Z prostředí pražského zastupitelstva se k nám dostal dopis, který je apelem angažované veřejnosti. Samotní odpůrci a bojovníci proti reklamě v Praze se diví vzniklé absurdní situaci. Tady je krátká citace z dopisu Aktiv proti korupci, z.s. adresovaný především zastupitelům Prahy sobě a Pirátům. Novela nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy se pak soustředí na méně škodlivý, konkurenční druh reklamy. Vyvstává otázka, proč Hlavní město vydanou a dosud neúčinnou novelou nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy likviduje jen některé reklamní formáty a menší firmy, ale na stejném území na jiné plochy uzavírá nové smlouvy, celé úsilí o eliminaci vizuálního smogu se tak míjí účinkem (tisíce billboardů zůstává na místě) a dochází tak spíše k vytváření monopolu na trhu s reklamou v Praze.
Celé znění tohoto zajímavého dopisu si můžete přečíst zde.

15.1.2021
Vyhláškou se bude zabývat Evropská komise pro kontrolu hospodářské soutěže.
Můžeme potvrdit, že EU přijala Stížnost na možné závažné porušení práva EU upravující ochranu hospodářské soutěže a zákaz veřejné podpory v souvislosti s přijetím novely nařízení č.26/2005 Sb.hl.m.Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu ve znění pozdějších předpisů, zřízením výhradního práva provozovatelů billboardové reklamy.

Konkrétně se Evropská Komise bude zabývat těmito nejdůležitějšími rozpory:

 • Narušení hospodářské soutěže opatřením orgánu veřejné správy,
 • Porušení pravidel poskytování veřejné podpory.

Zde je jen velmi krátká citace z obsáhlé stížnosti:
Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů, vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo vyloučí soutěž na relevantním trhu, v daném případě reklamním.
Zatímco soutěžitelům se zakazuje narušovat hospodářskou soutěž uzavíráním (a plněním) kartelových dohod a zneužíváním dominantního postavení (a nadto spojováním s protisoutěžními účinky), veřejné správě se zakazuje, aby narušovala hospodářskou soutěž jednáním, které spadá pod generální klauzuli zákazu narušování hospodářské soutěže.
Týká se jednání při výkonu veřejné moci zejm. tam, kde daný orgán veřejné správy vystupuje jako soutěžitel, v daném případě samo Hlavní město Praha a jím vlastněné společnosti na reklamním trhu aktivně podnikají. Konkrétně Hlavní město Praha přímo nebo prostřednictvím najaté společnosti provozuje reklamu na reklamních plochách na sloupech a stožárech, billboardech a v metru.

Dochází zde jednoznačně k porušení čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Co vedlo magistrát k tomu, že vyhláška byla připravena za zavřenými dveřmi? S našimi společnostmi nikdo nejednal, nediskutoval, nehledal řešení. Byl to snad záměr?


8.11.2020
Vlastníci domů se brání, že na jednu stranu nařízení i další předpisy akceptují reklamu na majetku města, ale razantním způsobem celoplošně omezují práva soukromých či jiných subjektů, což vede k úvahám, že dochází k zneužití moci. Jak si jinak normální občan zdůvodní, že na štítu domu nesmí být reklama, ale hned vedle na městském pozemku může stát několik velkých billboardů.

Proti tomu se zásadně vymezuje Občanské sdružení majitelů domů (OSMD.cz), které sdružuje více jak 3000 členů. Vnímáme to jako porušení Ústavy a zásadní zásah do našich práv - uvádí v dopisu zaslaném Pražskému magistrátu.

Zde jen krátká citace: Téměř okamžité zrušení alternativního příjmu z pronájmu prostor pro umístění reklamy může být pro takto postižené majitele zásadním problémem. Není obvyklé, aby v právním státě bylo takové razantní omezení realizováno formou vyhlášky......Skutečnost, že na jednu stranu nařízení i další předpisy akceptují reklamu na majetku města, ale razantním způsobem celoplošně omezují práva jiných subjektů, by mohla vést i k úvahám, že dochází k zneužití moci ve věci jakéhosi konkurenčního boje a přesunu příjmu z reklam.

3. ZÁSADNÍ ROZPORY VYHLÁŠKY

Navržené řešení není koncepční a bezdůvodně zvýhodňuje subjekty, které mají smlouvy na reklamní plochy na městských pozemcích a majetku. Novelou vyhlášky, dosud neúčinnou, jsou vytlačováni z trhu menší provozovatelé venkovní reklamy, je likvidováno tržní prostředí a připravováno prostředí pro zavedení monopolu na trhu s venkovní reklamou.

V místech, kde by měly být plachty touto vyhláškou zakázány, jsou nyní městem uzavírány smlouvy na nové reklamní plochy. Magistrát hlavního města tak tímto jednáním bez ospravedlnitelných důvodů narušuje hospodářskou soutěž, kdy jsou reklamní plachty znevýhodněny na úkor jiných reklamních nosičů jako jsou CLV, reklamní plochy na sloupech a stožárech, billboardech či ostatní pohyblivé reklamy na MHD a v metru.

Návrh nepočítá s žádnými přechodnými ustanoveními, takže pokud by vyhláška vešla v platnost, způsobí vznik škod jak na straně provozovatelů venkovní reklamy, tak na straně vlastníků budov, a z toho pak vyplývají také hrozící dopady na rozpočet Magistrátu hlavního města. Při přípravě koncepce vyhlášky se členy našeho sdružení navíc nikdo nejednal, natož nehledal jakékoliv společné řešení. Proti takovým praktikám pražská koalice ve své volební kampani bojovala. Současné jednání proto může vést k otázkám, proč nyní své předvolební sliby koalice nenaplňuje, a dokonce jedná v rozporu s nimi.

4. ZÁSAH DO PRÁV MAJITELŮ DOMŮ

Proti vyhlášce se zásadně vymezuje Občanské sdružení majitelů domů (OSMD.cz), které sdružuje více jak 3000 členů. Vlastníci domů se brání, že na jednu stranu nařízení i další předpisy akceptují reklamu na majetku města, ale razantním způsobem celoplošně omezují práva jiných subjektů. Zároveň upozorňují, že přijdou o výraznou dotaci za místy překrytá okna síťovou reklamní plachtou, která je chrání proti hluku a prachu z ulice. Lidem bydlícím v domě navíc odpadne výrazný příjem plynoucí z reklamního banneru, případně jim může majitel domu zvýšit v důsledku výpadku příjmů nájem. V těchto domech navíc obvykle žijí starší a slabé sociální skupiny, které tímto vyhláška potenciálně ohrožuje.

„Síťovaná plachta, kterou máme přes okna našeho bytu, nám alespoň zadrží prach z ulice", říká paní Anežka Němcová, která bydlí v domě na 5.května. "Stejně kvůli hluku neotevíráme okna nad magistrálu. A peníze, které za to dostáváme od reklamní společnosti, jsou dost podstatným vylepšením k našim důchodům. Kdyby se raději na tom magistrátu snažili dodělat městský obchvat, aby se nám tady alespoň trochu ulevilo. To by udělali lépe, než tyhle nesmyslné zákazy."

Podobně reagují i představitelé společenství vlastníků domů:
„Náš dům (privatizovaný městskou částí) je ve velmi špatném technickém stavu, protože několik desetiletí se řešily pouze havárie a nejnutnější závady. Navíc provozovny, které jsou další výdělečnou součástí domu si městská část ponechala a nájem tedy do hospodaření domu nejde.
Příjem z reklamy je jedinou možností, jak zrealizovat alespoň část plánovaných úprav. Většina původních nájemníků, kteří si byt kupovali, splácejí hypotéky a nahradit výpadek příjmů společenství zvýšením částky odváděné do fondu oprav by pro ně byla velmi negativní a mnohdy i nereálnou záležitostí.

Další zasaženou skupinou jsou městské příspěvkové organizace. Jen pražské školy přijdou téměř o 3 mil Kč každý rok. Jeden z ředitelů pražských středních škol na dotaz sdružení uvedl, že z peněz, které za reklamu obdrží, může postupně dokupovat potřebné technické vybavení pro své žáky nebo poslat učitelský sbor na vzdělávací kurzy. Vyhláškou způsobená finanční újma, se tak projeví na možnostech financování těchto oblastí, které mají přímý vliv na kvalitu prostředí ve školách.

SČVR se pozastavuje nad tím, že Magistrát zásadně omezuje práva výše zmíněných subjektů, zakazuje reklamu na budovách, ale nijak nereguluje nedaleko stojící, nebo nově instalované reklamní billboardy a podobné větší či menší formáty. Právě tyto formáty jsou totiž podle odborníků hlavní příčinou vizuálního smogu - viz vyjádření IPR . Magistrát hlavního města Prahy tímto jednáním bez ospravedlnitelných důvodů narušuje hospodářskou soutěž, a podporuje úvahy, že dochází k přesunu příjmu z reklam primárně do rozpočtu města.

5. CÍLE SDRUŽENÍ

Sdružení českých firem podnikajících ve venkovní reklamě zastupuje přibližně 90 % společností, které dlouhodobě působí v tomto reklamním odvětví. Jsou to Adservis media, Famedia Outdoor, Superboard a Super poster.

Sdružení vzniklo v roce 2020 s cílem hájit zájmy podnikatelů ve venkovní reklamě, ale také dalších subjektů působících na trhu s reklamou a přeneseně rovněž inzerentů. Při založení jsme si stanovili tyto cíle:

 • Hájit zájmy sdružení a jeho členů vůči správním orgánům.
  Sdružení se zavázalo hájit zájmy svých členů v případech, kdy správní orgány podnikají kroky ohrožující jejich podnikání. A to nehledě na to, zda se jedná o orgány moci výkonné, orgány územních samosprávných celků, či jiné.
 • Zneplatnit novelu vyhlášky č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů.
  SČVR zastává názor, že je novela vyhlášky zcela v rozporu s rovnou hospodářskou soutěží a zvýhodňuje regulátora nad soukromými subjekty. Sdružení bude i nadále bojovat všemi prostředky za zneplatnění vyhlášky.
 • SČVR se chce stát součástí jednání o koncepci reklamního trhu v Praze
  V současné době je nejpalčivějším tématem reklamní trh v hlavním městě Praze. Sdružení usiluje o zahájení dialogu s Magistrátem hlavního města nad celkovou koncepcí reklamního trhu. Cílem takovéto diskuze by mělo být přijetí vhodného řešení jak pro současné (a dlouhodobě používané) městské reklamní formáty, tak pro budoucí obnovu městského mobiliáře, jejíž nové výběrové řízení se chystá.
 • Prezentovat zájmy sdružení a jeho členů vůči mediálnímu a reklamnímu trhu.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas.